OPĆI UVJETI I UVJETI KORIŠTENJA

Predugovorna obavijest
Opće odredbe uvjeta prodaje
Uvjeti prodaje
Pravo na jednostrani raskid ugovora
Obrazac o jednostranom raskidu ugovora
Dostava i uvjeti dostave
Reklamacije i prigovori
Način i postupak plaćanja
Zaštita podataka pri kupnji
Komunikacija s korisnicima
Uvjeti korištenja
Izjava o privatnosti
Kako kupovati na malishani.com
Obrazac za povrat proizvoda

PREDUGOVORNA OBAVIJEST

Na uvjete poslovanja i korištenja stranice malishani.com i sklapanja ugovora na daljinu putem sredstva daljinske komunikacije primjenjuju se prvenstveno ovdje navedeni Uvjeti poslovanja i korištenja, osim u slučaju da se ugovorene strane (Prodavatelj i Kupac) ne dogovore drugačije. Uvjeti poslovanja i korištenja podliježu Zakonu o zaštiti potrošača (NN 41/14) te Zakonu o obveznim odnosima (NN 35/05 i NN 41/08). Obratite posebnu pozornost na razliku uvjeta koji se odnose između kupovine (ugovora) na prodajnom mjestu u trgovini i kupovine (ugovora) sklopljenog na daljinu (Internet trgovina , kupovina putem telefona kataloška prodaja).

OPĆE ODREDBE UVJETA PRODAJE

Nositelj svih prava na internet stranici malishani.com je trgovačko društvo Vrtlog sreće j.d.o.o. (dalje u tekstu: Vrtlog sreće) koje putem navedene stranice pruža usluge prodaje putem svog servisa – Malishani internet trgovine (dalje u tekstu: Malishani).. Korištenjem usluga Malishani internet trgovine na domeni malishani.com smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima prodaje (dalje u tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda putem Malishani internet trgovine te na prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i Malishani internet trgovine, te se smatraju sastavnim dijelom takvih ugovora.
Pružatelj usluge internet prodaje putem Malishani internet trgovine je Vrtlog sreće j.d.o.o.,
Bartolići 19, 10000 Zagreb, OIB: 16587730043
Korisnike upućujemo da se prije kupnje upoznaju sa ovim Uvjetima te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim svojim pravima i obvezama.

Vrtlog sreće zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.
Vrtlog sreće zadržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio Malishani internet trgovine u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.
Vrtlog sreće zadržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge Malishani internet trgovine u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta te Općih uvjeta korištenja.

Korištenje usluga Malishani internet trgovine odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje iste od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Vrtlog sreće ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.
Kupljeni proizvodi koriste se na vlastitu odgovornost. Vrtlog sreće se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na malishani.com. Vrtlog sreće zadržava pravo na pogreške u opisu i slici proizvoda.

NAPOMENA:
Slike proizvoda koje sadrži Malishani internet trgovina su ilustrativne prirode. Slika koja ilustrira proizvod u/na Malishani Internet trgovini ne mora u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda te kupac takve prozvode ne može reklamirati po toj osnovi. Vrtlog sreće će nastojati na web stranicama malishani.com objavljivati točne i aktualne podatke, ali ne preuzima odgovornost za točnost i potpunost istih.

UVJETI PRODAJE
I) Sklapanje i raskid ugovora o prodaji
Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu od strane Vrtlog sreće j.d.o.o. za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i Vrtlog sreće j.d.o.o., a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda putem Malishani internet trgovine uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom, telefona s ljudskim posredovanjem i bez njega te Interneta.
Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu Vrtlog sreće j.d.o.o. na jedan od sljedećih načina:
– odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik Malishani internet trgovine
– odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao gost korisnik Malishani internet trgovine

a) U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.
b) Prilikom registracije, ukoliko se želite registrirati putem Facebook računa te želite komentirati i aktivno sudjelovati na našem Facebook profilu, Vrtlog sreće j.d.o.o. će koristiti vaše puno ime tj. vaš Facebook račun.
c) Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.
d) Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, Vrtlog sreće j.d.o.o. zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.
e) Registracijom (koja uključuje plaćanje usluge) smatra se da je sklopljen Ugovor između Vrtlog sreće j.d.o.o. i korisnika kao kupca.
f) Ugovor stupa na snagu po izvršenoj registraciji korisnika, odnosno od dana kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora.
g) Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti dostavljeni: potvrda o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovorna obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014), ovi Uvjeti te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA
Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:
– ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena,
– ako je predmet Ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave,
– ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima,
– ako je predmet Ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke
Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Vrtlog sreće j.d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na Vrtlog sreće j.d.o.o., Bartolići 19, 10000 Zagreb), ili elektroničkom poštom na webshop@malishani.com , u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.
Također, Obrazac za jednostrani raskid Ugovora koji se nalazi u nastavku korisnik može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju Vrtlog sreće j.d.o.o. bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom.
Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed.
Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Vrtlog sreće j.d.o.o., odnosno Malishani internet trgovina zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Vrtlog sreće j.d.o.o. može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana natrag.
Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu Vrtlog sreće j.d.o.o., Bartolići 19, 10000 Zagreb, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Vrtlog sreće j.d.o.o. odnosno Malishani Internet trgovini, uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik mora snositi sam. Korisnik se moli da se prije raskida Ugovora javi na webshop@malishani.com kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.
Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

OBRAZAC O JEDNOSTRANOM RASKIDU UGOVORA

Ime_______________________ Prezime_________________________

Adresa____________________

Ja, potrošač _____________________ (ime i prezime, adresa) ovim izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o prodaji sljedeće
robe__________________________________________________________ primljene dana ______________________.

Datum: Potpis potrošača

OBRAZAC O JEDNOSTRANOM RASKIDU UGOVORA – PREUZMI

II) Uvjeti i postupak kupnje
Glavne karakteristike proizvoda, način uporabe, cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci će biti naznačeni uz svaki proizvod.
Cijena proizvoda i trošak dostave vidljivi su u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe. Trošak dostave može biti vidljiv još i na nekim drugim dijelovima stranice. Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca navedenu u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe. Sve cijene su izražene u hrvatskim kunama (HRK). U cijene je uračunat PDV od 01.07.2020.
Ukoliko kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektronske pošte. U tom slučaju molimo kupca da nas kontaktira na: webshop@malishani.com kako bi naša služba za korisnike provjerila je li narudžba zaprimljena. Ukoliko niste sigurni kako izvršiti kupnju, slobodno nas kontaktirajte na webshop@malishani.com i pomoći ćemo vam ispuniti košaricu.

DOSTAVA I UVJETI DOSTAVE

Trošak dostave je 35 kuna, a za narudžbe iznad 500 kuna je besplatan.
Rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi na području cijele Hrvatske je 7 – 10 radnih dana od dana zaključene narudžbe, izuzev proizvoda s posebnom napomenom
rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi na hrvatske otoke je do 14 – 21 radnih dana
Ako proizvod nije trenutno na zalihi, rok dostave može biti do 30 dana.
u slučaju promjene roka dostave ili bilo koje druge važne okolnosti za izvršenje narudžbe, kupca će o tome odmah obavijestiti naša služba za korisnike
za Grad Zagreb omogućeno je osobno preuzimanje proizvoda uz prethodni dogovor na webshop@malishani.com
Dostavu vrši GLS, kad pošaljemo narudžbu, stići će vam obavijest na e-mail i SMS s podacima dostave.

REKLAMACIJE I PRIGOVORI

OBAVIJEST O NAČINU PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati pakiranje pošiljke. Ukoliko pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučujemo da kupac odbije primitak iste jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti Malishani Internet trgovini, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.
Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte:
na e-mail adresu: webshop@malishani.com ,
na adresu: Vrtlog sreće j.d.o.o., Bartolići 19, 10000 Zagreb
U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, kupac treba poslati fotografiju navedene reklamacije kako bi se ista uvažila na temelju fizičkog dokaza. Malishani internet trgovina vrši prikup reklamirane oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ukoliko se utvrdi da je reklamacija opravdana te da kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije trošak zamjene proizvoda s novim u cijelosti snosi Malishani internet trgovina.
U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen (proizvod mora biti nekorišten, u nepromijenjenoj količini te u originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun i jamstvo, ukoliko postoji) proizvod će se dati na vještačenje vještaku ili stručnoj pravnoj osobi. U slučaju da se vještačenjem utvrdi opravdanost reklamacije, sav trošak zamjene proizvoda snosi Malishani internet trgovina, a u slučaju neopravdane reklamacije trošak će snositi kupac.

Posebnom regulativom Europske unije, od 15.02.2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju biti će moguće riješiti putem ODR platforme kojoj možete pristupiti ovdje. To znači da ukoliko naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku. Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.

NAČIN I POSTUPAK PLAĆANJA

Plaćanje cijene proizvoda i troškova dostave može se izvršiti na jedan od sljedećih načina:
a) Plaćanje općom uplatnicom. Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati uplatom putem opće uplatnice u svim poslovnicama banaka, FINA-e ili uredima Hrvatske pošte. Nakon potvrde narudžbe, Malishani prosljeđuje e-mailom podatke potrebne za plaćanje općom uplatnicom. Sve podatke je potrebno točno upisati u opću uplatnicu i izvršiti uplatu u roku od 3 dana od potvrde narudžbe. U suprotnom će narudžba biti poništena. Prilikom odabira plaćanja općom uplatnicom, proizvode šaljemo po primljenoj cjelokupnoj uplati na našem računu.
Moguće je uplatiti na
Zagrebačka banka – HR5823600001102727918
b) Plaćanje internet bankarstvom. Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati putem internet bankarstva bilo koje banke u kojoj je otvorena mogućnost takvog načina plaćanja. Nakon potvrde narudžbe, Malishani prosljeđuje e-mailom sve potrebne podatke za izvršenje plaćanja te je uplatu potrebno izvršiti u roku od 3 dana od potvrde narudžbe. U suprotnom će narudžba biti poništena. Prilikom odabira plaćanja internet bankarstvom, proizvode šaljemo po primljenoj cjelokupnoj uplati na našem računu.
Moguće je uplatiti na
Zagrebačka banka – HR5823600001102727918
c) Plaćanje gotovinom – pouzećem. Prilikom preuzimanja pošiljke dostavljaču se plaća cjelokupni iznos naznačen u računu uključujući i trošak dostave. Plaćanje pouzećem se vrši isključivo u gotovini, dostavljaču prilikom same isporuke na navedenu adresu.
d) Plaćanje putem Paypal računa – moguće je plaćanje Paypal računom. Nakon potvrđene uplate, šaljemo putem odabranog načina dostave na adresu koja je ostavljena u procesu narudžbe.
e)Plaćanje karticama – CorvusPay – moguće je plaćati sljedećim karticama:
PBZ Visa i Maestro – jednokratno i do 12 rata bez kamata
VISA premium (zamjena za AMEX) – jednokratno i do 12 rata bez kamata
Zagrebačka banka MasterCard i Visa – jednokratno i do 24 rate bez kamata
Zagrebačka banka Maestro – jednokratno
Erste Maestro – jednokratno
Diners – jednokratno i do 12 rata bez kamata
Sve ostale Visa, MasterCard i Maestro kartice – jednokratno
Uvjeti korištenja 1
Uvjeti korištenja 2

ZAŠTITA PODATAKA PRI KUPNJI
Malishani se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost svojih korisnika te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima. Malishani može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi.
Malishani će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg razvijanja te kvalitetnijeg pružanja svih usluga. Malishani prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe Malishani internet trgovine bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.
Malishani prikuplja i bilježi podatke o IP-adresi (Internet Protocol Address) korisnika ili o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova, potvrde preuzimanja sadržaja ili unapređivanja tehničkih aspekata internetskog servisa. Malishani će automatizirano bilježiti podatke o navikama korištenja Malishani internet trgovine od strane korisnika, među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke Malishani će koristiti isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge te prilagodbe i individualizacije promotivnih aktivnosti prema potrebama pojedinog korisnika.
Email i broj mobitela možemo podijeliti s hpekspres ili drugom dostavljačkom tvrtkom u svrhu dostavljanja paketa i obavijesti o pošiljci.

Izjava o sigurnosti online plaćanja
Pri plaćanju na našoj web trgovini koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica
putem interneta.CorvusPay osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay
platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala
Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici.
Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i
upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima.
Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni
podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema
FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja
propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši
sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša
banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.
Corvus Info sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se
koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova
privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za
obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje.
Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu
pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem
sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o
informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih
podataka.
Hvala što koristite CorvusPay!

Uvjeti korištenja 3

KOMUNIKACIJA S KORISNICIMA
Registracijom dajete suglasnost da vas Malishani u svrhu promocije usluge i proizvoda može putem elektroničke pošte obavještavati o promjenama ili dodavanja sadržaja stranicama, popustima, akcijama, proizvodima ili promjeni načina pružanja usluge. Korisnik može u svakom trenutku opozvati navedenu suglasnost.

UVJETI KORIŠTENJA

I. PRIMJENA UVJETA KORIŠTENJA
Internetska stranica malishani.com je u vlasništvu trgovačkog društva Vrtlog sreće j.d.o.o. (dalje u tekstu: Vrtlog sreće). Vrtlog sreće omogućuje korištenje usluga i sadržaja internetske stranice malishani.com koje je regulirano ovim Uvjetima korištenja (dalje u tekstu: Uvjeti). Korištenjem Malishani internet trgovine i svih pridruženih stranica i servisa koji pripadaju domeni malishani.com (dalje u tekstu: Malishani internet trgovina) smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima, te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju.
U slučaju pristupa i/ili korištenja domene malishani.com i svih povezanih poddomena te pripadajućeg sadržaja (primjerice: fotografije, audiovizualna djela, zvuk, tekst, grafike, ilustracije i podaci), aplikacija, softvera i usluga koje se omogućavaju putem Malishani internet trgovine bez obzira na način korištenja, korisnik izričito pristaje bez ikakvih ograničenja ili rezervi na korištenje i uporabu Malishani internet trgovine u skladu s ovim Uvjetima, a reguliranje svih pravnih odnosa koji proizlaze ili mogu proizaći iz korištenja/uporabe Malishani internet trgovine vrši se u skladu s ovim Uvjetima.
Korisnici su dužni redovito provjeravati Uvjete te se smatra da su korisnici korištenjem Malishani internet trgovine ili bilo kojeg njegovog dijela, u svakom trenutku upoznati s aktualnim Uvjetima korištenja te da su ih razumjeli i prihvatili u cijelosti. Korisnici sami snose odgovornost za posljedice nepostupanja u skladu s ovom odredbom Uvjeta.
Vrtlog sreće pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.
Vrtlog sreće pridržava pravo ukidanja te promjene (ponude) sadržaja kao i svih servisa i podstranica koje su sastavni dio Malishani internet trgovine, u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internetskim stranicama.
Vrtlog sreće nije odgovoran za bilo koji oblik štete koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje Malishani internet trgovine, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku/posjetitelju ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja Malishani internet trgovine.
Korištenjem sadržaja Malishani internet trgovine korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz takvog korištenja.

II. SADRŽAJ, SOFTVER, USLUGE I APLIKACIJE INTERNETSKOG SERVISA
Sav sadržaj koji se prikazuje ili nalazi u/na Malishani internet trgovini, uključujući ali ne i ograničavajući se na objavljeni tekst, grafike, ilustracije, fotografije, audiovizualna djela, zvuk, dokumente, podatke i informacije, ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima.
Sadržaj, vizualni identitet, aplikacija i sofver Malishani internet trgovine zaštićeni su u skladu s odrebama Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o žigu te Kaznenim zakonom.
Posebno je izričito zabranjeno mijenjati, objavljivati, prenositi, prodavati, prikazivati, prerađivati, kopirati ili na bilo koji drugi način iskorištavati sadržaj, vizualni identitet, aplikacije i softver Malishani internet trgovine, osim iznimno kada je takva mogućnost predviđena ovim Uvjetima ili je rezultat prethodnog odobrenja Vrtlog sreće.
Usluge Malishani internet trgovine zabranjeno je koristiti u komercijalne svrhe na bilo koji način te koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima. Pohrana ili kopiranje sadržaja za bilo koju svrhu i na bilo koji način i korištenje na način koji je protivan ovim Uvjetima izričito je zabranjeno.
U slučaju neovlaštenog, nedopuštenog i/ili protuzakonitog korištenja bilo kojeg sadržaja (tekst, fotografije, aplikacije, softver, audiovizualna djela) ove Malishani internet trgovine, Vrtlog sreće pridržava pravo potraživati naknadu cjelokupne štete te pokrenuti građanski i kazneni postupak pred nadležnim sudovima protiv pravne i/ili fizičke osobe koja na opisani način koristi Malishani internet trgovinu.
Korištenje usluga Malishani internet trgovine odobrava se punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje Malishani internet trgovine od strane djece dozvoljena je samo uz nadzor roditelja i/ili skrbnika i isti su dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Vrtlog sreće ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

III. KORIŠTENJE STRANICA Malishani internet trgovine
Zabranjeno je korištenje stranica i sadržaja za bilo koju svrhu koja se ne odnosi na poslovanje s Malishani internet trgovinom, a da na bilo koji način koji nije u skladu s ovim Uvjetima.
Korisnik potvrđuje i jamči da će ove stranice koristiti u skladu s ovim Uvjetima i svim primjenjivim zakonima i pravilima, uključujući, bez ograničenja, sve one koje se odnose na internet, e-mail (poruke elektroničke pošte), podatke i privatnost.
Korisnik potvrđuje i jamči da će preuzeti sadržaj koristiti isključivo na način u skladu s ovim Uvjetima, u protivnom takvo korištenje smatra se nedopuštenim, u kojem slučaju je Vrtlog sreće ovlašten potraživati naknadu štete od korisnika te mu u cijelosti ili djelomično ograničiti pružanje usluge.

IV. REGISTRACIJA, KORISNIČKI RAČUN
Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu fizičku ili pravnu osobu. Registracijom za usluge Malishani internet trgovine korisnik dobiva podatke o korisničkom računu – korisničko ime i lozinku. Korisnički račun nije prenosiv na druge osobe. Korisničkim računom pravnih osoba može se koristiti samo odgovorna osoba navedena kao takva pri registraciji.
Izričito je zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka te lažno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe.
Izričito je zabranjeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama.
Izričito je zabranjena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.
Izričito je zabranjeno, na bilo koji način, korištenje Malishani internet trgovine za slanje, odnosno poticanje širenja neželjenih elektroničkih priopćenja (tzv. spamanje).
Za kršenje odrebi Uvjeta iz ovog poglavlja, Vrtlog sreće zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, uskratiti registraciju ili ugasiti korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

IV.a OBVEZE REGISTRIRANIH KORISNIKA
U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku, dostaviti valjanu e-mail adresu te sve tražene podatke. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti potpuni i istiniti. Završetkom registracije korisnik prihvaća ove Uvjete i odgovornost za sve aktivnosti uzrokovane uporabom sadržaja i usluga Malishani internet trgovine.
Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu, te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem svog korisničkog računa.

IV.b OBVEZE NEREGISTRIRANIH KORISNIKA
Ukoliko korisnik koristi Malishani internet trgovinu kao neregistrirani korisnik, obvezuje se da su svi podaci za sklapanje Ugovora o kupovini istiniti te prihvaća sve prije navedene uvjete.

IZJAVA O PRIVATNOSTI
Ova pravila o privatnosti određuju i reguliraju kako Malishani koristi te štiti sve informacije koje dajete Malishani kada koristite ovu web stranicu. Malishani internet trgovina garantira zaštitu vaše privatnosti.
Kada navedete određene podatke po kojima vas je moguće identificirati prilikom korištenja ove web stranice, onda možete biti sigurni da će se ti podaci koristiti samo u skladu s ovom izjavom o privatnosti. Malishani internet trgovina može mijenjati ovu izjavu te će u tom slučaju ažurirati ovu stranicu. Trebali biste provjeriti ovu stranicu s vremena na vrijeme kako biste se osigurali da ste suglasni sa svim promjenama.

Na ovim web stranicama mogu se sakupljati sljedeći podaci:
• ime i prezime
• kontakt informacije, uključujući e-mail adresu
• demografske podatke, podatke o navikama i interesima te ostale nama relevantne podatke
• druge podatke relevantne za istraživanje i analizu tržišta, kupaca i/ili ponude
Zašto su nam potrebne navedene informacije:
Sakupljamo i analiziramo ove informacije kako bismo što bolje razumjeli vaše potrebe te vam pružili bolju uslugu, a iz sljedećih razloga:
• internih vođenja evidencija
• kako bismo poboljšali svoje proizvode i usluge
• kako bismo vam povremeno slali promotivne e-mailove o novim proizvodima, posebnim ponudama ili neke druge informacije za koje mislimo da bi vam mogle biti zanimljive
• povremeno možemo koristiti vaše podatke kako bi vas kontaktirali u svrhu istraživanja tržišta
Možda ćemo vas kontaktirati e-mailom, telefonom, faxom ili poštom.
Koristimo vaše informacije kako bi prilagodili ovu web stranicu vašim interesima i potrebama.

Sigurnost
Vodimo računa o tome da su vaši podaci sigurni. Kako bi spriječili neovlašteni pristup ili otkrivanje vaših podataka, osigurali smo odgovarajuće fizičke, elektronske i menadžerske procedure za zaštitu i osiguravanje podataka koje prikupljamo putem cookiea (kolačića).

Što je cookie?
Cookie je informacija spremljena na vaše računalo od strane web stranice koju posjetite. Cookies obično spremaju vaše postavke, postavke za web stranicu, kao što su preferirani pregled proizvoda, sortiranje i slično. Kasnije, kada opet otvorite istu web stranicu internet preglednik šalje natrag cookie koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene vašim potrebama.
Ove informacije mogu biti spremljene jedino ako vi to omogućite. Web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koje im vi niste dali i ne mogu pristupiti drugim datotekama na vašem računalu. Zadane aktivnosti spremanja i slanja cookiea vama nisu vidljive. Ipak, možete promijeniti vaše postavke internet preglednika, kako biste sami birati hoćete li zahtjeve za spremanje cookiea odobriti ili odbiti, pobrisati spremljene cookie automatski pri zatvaranju internet preglednika i sl.

Cookies se mogu odbiti ili izbrisati iz odgovarajućih postavki preglednika. U ovom slučaju moguće je da se sve funkcije web stranice koriste u cjelini. Isto tako, neki tehnički podaci, uključujući IP adresu kupca, biti će prikupljeni i pohranjeni od strane softwarea koji se koristi. Osobe koje stoje iza tih podataka kao i osobni podaci se ne identificiraju, ni u kojem slučaju. Nikada ne pohranjujemo informacije koje povezuju podatke o korištenju stvarnih identiteta, primjerice, broj socijalnog osiguranja, vozačku dozvolu, broj telefona ili email adresu. Ne pohranjujemo informacije koje smatramo uvredljivima. Korisnik je svjestan da uz korištenje ove web stranice dopušta pohranjivanje sadržaja prethodno pregledanog na svom uređaju.
Kako mi koristimo cookies (kolačiće)
Cookie je mala datoteka koja vas traži dopuštenje da se smjesti na vaš tvrdi disk. Jednom kada ga prihvatite, datoteka se smješta na vaš tvrdi disk te pomaže analizirati web promet ili vas obavještava o posjetima određenim web stranicama. Cookies omogućuju web aplikacijama da odgovoraju na vaše individualne potrebe. Web aplikacija može prilagoditi svoje djelovanje vašim potrebama i željama tako da prikuplja i pamti podatke o vašim interesima i navikama.
Mi koristimo traffic cookies kako bi definirali stranice koje koristite i posjećujete. To nam pomaže analizirati podatke o vašim navikama koje koristimo kako bi poboljšali našu web stranicu i kako bi je prilagodili potrebama korisnika. Mi koristimo ove podatke za statističke analize, a zatim se podaci uklanjaju iz sustava.
Cookies nam pomažu pružiti bolju web stranicu, omogućuju nam pratiti koje stranice su vam korisne, a koje ne. Cookies nam, ni na koji način, ne daju pristup vašem računalu ili bilo kakve informacije o vama, osim podataka koje ste odabrali podijeliti s nama. Možete prihvatiti ili odbiti cookies. Većina web preglednika automatski prihvaća cookies, ali uobičajeno je da možete podesiti web preglednik da odbije cookies koje želite odbiti. To vas može spriječiti da u najvećoj mogućoj mjeri iskoristite mogućnosti web stranica.

Linkovi na druge web stranice
Naša web stranica može sadržavati linkove na druge web stranice. Međutim, nakon što ste koristili ove linkove da napustite našu stranicu, trebali biste imati na umu da mi nemamo nikakvu kontrolu nad tim drugim web stranicama. Dakle, ne možemo biti odgovorni za zaštitu vaše privatnosti na tim drugim web stranicama te informacije koje ste dali prilikom posjete tim web stranicama nisu regulirane ovom Izjavom o privatnosti. Trebali biste biti oprezni i pogledati Izjave o zaštiti privatnosti koje se primjenjuju na tim web stranicama.

Kontroliranje vaših osobnih podataka
Možete ograničiti prikupljanje i korištenje vaših osobnih podataka na sljedeće načine:
• kad god se traži da ispunite kakav obrazac na web stranici, potražite kućicu na koju možete kliknuti kako biste naznačili da ne želite da vaše podatke može koristiti bilo tko za izravne marketinške svrhe
• ako ste prethodno pristali da vaše osobne podatke koristimo za izravne marketinške svrhe, možete se predomisliti u svakom trenutku te nam to priopćiti pismenim putem na Vrtlog sreće j.d.o.o., Bartolići 19, 10 000 Zagreb ili nam pošaljite e-mail na webshop@malishani.com
Malishani internet trgovina neće prodavati, distribuirati ili iznajmljivati vaše osobne podatke trećim stranama, osim ukoliko imamo vašu dozvolu ili smo po zakonu dužni to učiniti.

Cookies treće strane
Uz cookies koje mi prikupljamo postoji par vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane cookies. Ovi cookies nisu postavljeni od strane ove web stranice, ali neki služe za normalno funkcioniranje određenih mogućnosti koje korisnicima olakšavaju pristup sadržaju. Trenutno omogućujemo:
• cookies društvenih mreža
Korisnici se mogu prijaviti i registrirati preko vlastitih računa sa društvene mreže Facebook.
Također dijeljenje članaka na društevnim mrežama postavlja korisniku cookies.
• cookies za mjerenje posjećenosti
Malishani internet tgovina koristi Google Analytics za mjerenje posjećenosti. Ako želite onemogućiti da vam navedeni servis sprema cookiese, možete to zabraniti na sljedećem linku: Google Analytics – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Dodatne informacija oko isključivanja cookies
Trenutno postoji nekoliko web stranica za isključivanje pohranjivanja cookies za različite servise. Više se možete informirati na sljedećim linkovima:
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/
Za više informacija o ovoj temi, slobodno nas kontaktirajte na 0923716701 ili na email webshop@malishani.com

KAKO KUPOVATI

Kako kupovati na malishani.com
Malishani internet trgovina omogućuje dva načina kupovine:
Možete kupovati kao registrirani korisnik
Možete kupovati kao gost korisnik
Naglašavamo da je kupnja za registrirane korisnike najsigurnija te pruža dodatne mogućnosti, kao što su:
Brži proces narudžbe i naplate
Provjera statusa narudžbi
Pregled prošlih narudžbi
Izmjena podataka korisničkog računa
Izmjena lozinke
Spremanje dodatnih adresa za dostavu
Registracija
1. korak: Na početnoj stranici malishani.com kliknite na »Kreirajte račun«, ukoliko ste registraciju već obavili na malishani.com prijavljujete se putem linka »Prijavite se«,
2. korak: U formi koja vam se otvorila upišite svoje osobne podatke, pročitajte opće uvjete i označite da se slažete s istima. Na kraju kliknite na »Nastavite«.
3. korak: Ukoliko ste podatke točno ispunili, na mail koji ste naveli stići će vam potvrda registracije, koju morate potvrditi putem linka navedenim u e-mailu. Nakon potvrde registracije dobiti ćete mail dobrodošlice.
Sada ste registrirani korisnik Malishani internet trgovine. Pomoću e-mail adrese i lozinke u svakom trenutku možete pristupiti svojem malishani.com računu i vašim podacima.
Ako ste pravna osoba, u postupku registracije, ispunite i potrebne podatke za prodaju pravnim osobama (OIB, PDV broj).
Ukoliko se ne želite registrirati, malishani.com Vam je omogućuje i kupovinu kao gostu korisniku. Nakon biranja proizvoda i dodavanja u košaricu, završite kupovinu putem linka »Blagajna « te onda na izborniku koji Vam se nudi izaberite »Na blagajnu kao gost «.

Košarica
U nju stavljate proizvode klikom na plavu tipku »U košaricu«. Proizvode možete ih i dodavati i uklanjati ih košarice. Ako nestane odabrani proizvod nestane za zalihe, u košarici će isti biti označen kao neraspoloživ.

Kupnja i odabir načina plaćanja
Kupnju završavate klikom na tipku »Blagajna«. Stranica nakon tražit će vas da kreirate račun ili nastavite na blagajnu kao gost (ili da se prijavite, ako ste već postojeći korisnik Malishani, te će u tom slučaju prikazati podaci uneseni prilikom registracije) te da unesete osobne podatke i adresu za plaćanje, koja ujedno može biti i adresa dostave, zaključujete klikom na link »Nastavite«. Sljedeća stranica će vas obavijestiti o načinu i cijeni dostave, te će vam se ponuditi mogućnost upisivanja napomene uz narudžbu. Klikom na »Nastavite« naći ćete se na stranici Metode plaćanja na kojoj ćete odabrati način plaćanja, ovisno o vašim željama i afinitetima. Nakon plaćanja, pregledajte narudžbu i kliknite na »Potvrdite narudžbu«. Time je vaša narudžba proslijeđena na malishani.com.

Pregled narudžbi te status istih
Nakon uspješno predane narudžbe na e-mail adresu primit ćete potvrdu o obavljenoj kupnji, a sadržaj i status iste moći ćete u svakom trenutku provjeriti na svom računu na malishani.com.

OBRAZAC ZA POVRAT PROIZVODA

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Ovi uvjeti su objavljeni 20. lipnja 2018. godine na malishani.com

Možete ih preuzeti OVDJE